چشم انداز

ایجاد زمینه های برقراری عدالت جنسیتی از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات و بسترسازی همکاری های مشترک بین المللی در حوزه توانمندسازی زنان در چارچوب قوانین و سیاست های کلی نظام ج.ا.ا

اهداف و محورها

تبادل ایده ها و بهره مندی از دانش تخصص و تجارب  مقامات دولتی و اجرایی کشورهای شرکت کننده و متخصصان داخلی و بین المللی دو حوزه زنان و خانواده و فناوری اطلاعات در راستای :

  • برقراری عدالت جنسیتی از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • توانمندسازی زنان و دختران از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات
  • آشنایی با ظرفیت و پتانسیل همکاری های مشترک فناورانه در عرصه های بین المللی
  • ایجاد زمینه اشتغال و کارافرینی زنان بر بستر ارتباطات و فناوری اطلاعات در عرصه های بین المللی
  • ارائه و ترسیم الگوی زن مسلمان ایرانی کارآفرین به همراه انتقال تجارب